PočetnaBuksaPolitika otkazivanja i povrata novca

1. Uvod

Datum zadnje izmjene: 01.09.2022.

Ovi uvjeti i odredbe ( “Politika otkazivanja i povrata novca”) reguliraju proceduru i pravo na otkazivanje rezervacija i povrat izvršenih uplata vezanih uz usluge Web stranice Buksa.hr, kao i s tim povezane obveze Gosta i Domaćina. Politika otkazivanja i povrata novca primjenjuje se dodatno uz primjenjive Uvjete korištenja Web stranice. Politika otkazivanja i povrata novca proizvodi prava i obvezuje Goste i Domaćine koji Prostor za pohranu rezerviraju i plate putem Web stranice Buksa.hr.

Svi izrazi/nazivi s velikim početnim slovom imat će značenje definirano u Uvjetima korištenja, osim ako je drugačije definirano ovom Politikom otkazivanja i povrata novca.

Korištenjem Web stranice Buksa.hr bilo kao Domaćin ili kao Gost, slažete se da vas obvezuje ova Politika otkazivanja i povrata novca.

2. Definicije

Sigurnosni polog – Iznos koji je odredio Domaćin ili Tvrtka i koji je Gost platio kako bi:

 • rezervirao Prostor za pohranu prije Početnog datuma Ugovora o pohrani;
 • nadoknadio iznos eventualne nepodmirene Naknade od strane Gosta po isteku Ugovora o pohrani
 • pokrio zamjenu ključa, lanca ili lokota u slučaju da ih Gost ošteti, izgubi ili ga ne vrati u razumnom roku; i / ili
 • pokrio troškove uklanjanja Pohranjene robe koju Gost nije uklonio iz Prostora za pohranu nakon isteka Ugovora o pohrani
 • minimalni iznos sigurnosnog pologa je 30 Eur ( 226,03 kn – fiksni tečaj konverzije: 1 Eur = 7,5345 kn ), a Domaćin ima pravo odrediti veći iznos sigurnosnog pologa prema vlastitom nahođenju. Ukoliko Domaćin namjerno ili nenamjerno izostavi podatak o sigurnosnom pologu ili unese manji iznos sigurnosnog pologa od propisanog, Tvrtka zadržava pravo izmijeniti iznos sigurnosnog pologa na minimalni propisani iznos od 30,00 Eur ( 226,03 Eur – fiksni tečaj konverzije: 1 Eur = 7,5345 kn )

Prvi mjesečni najam – Naknada koju Gost plaća Domaćinu za prvi mjesec najma prema Ugovoru o pohrani. Naplaćuje se automatski dan prije početnog datuma Ugovora o pohrani, ili nakon isteka 14 dana od uplate Sigurnosnog pologa ako Tvrtka nije zaprimila kopiju potpisanog Ugovora o pohrani, potvrdu rezervacije ili otkaz rezervacije. Uključuje naknadu Domaćinu, proviziju Tvrtke te ukoliko je primjenjivo iznos premije osiguranja od odgovornosti prema čl. 6.3.1. Uvjeta korištenja,

Pomoćni troškovi – Troškovi u vezi s bilo kojim neobaveznim uslugama s dodanom vrijednosti koje Gost eventualno može kupiti kao dio rezervacije. Ove usluge pružaju nezavisni partneri Tvrtke i mogu uključivati, ali nisu ograničene na, usluge prijevoza, rukovanje ambalažom itd.

Početni datum – Datum  početka primjene Ugovora o pohrani. Pretpostavlja se da Ugovor o pohrani  stupa na snagu u 00:01 po lokalnom vremenu na  dan početka primjene.

Potvrđena rezervacija – Rezervacija prostora za dogovor o pohrani gdje je Gost uplatio Sigurnosni polog, a Domaćin nije pisanim putem otkazao rezervaciju.

Minimalno razdoblje najma prostora – minimalno razdoblje najma prostora iznosi mjesec dana, no Domaćin može odrediti i dulje minimalno razdoblje. Ukoliko Domaćin i Gost žele sklopiti ugovor na kraće razdoblje od mjesec dana, to mogu učiniti, no u tom slučaju bit će naplaćen mjesečni iznos naknade oglašen na web stranici, te sukladno tome provizija i mjesečni iznos premije osiguranja.

3. Povrati u slučaju kada Domaćin otkazuje potvrđenu rezervaciju

3.1. Domaćin može otkazati Potvrđenu rezervaciju u bilo kojem trenutku do 23:59 po lokalnom vremenu na Početni datum kontaktiranjem Tvrtke.

3.2. Ako Domaćin otkaže Potvrđenu rezervaciju, Gost ima pravo na puni povrat svih uplata izvršenih prije otkazivanja.

3.2.1. Ako to zatraži Gost, Tvrtka će se potruditi pronaći i rezervirati alternativni prostor za pohranu koji se u razumnoj mjeri podudara sa zahtjevima Gosta. Gost prihvaća da to možda neće biti izvedivo, te oslobađa Web stranicu bilo kakve odgovornosti za nepostojanje ili nepronalazak odgovarajućeg prostora.

3.3. Kao dio naše posvećenosti zadovoljstvu korisnika, cilj nam je minimizirati otkazivanja u zadnji trenutak jer mogu biti skupa i stresna za Gosta. Pratimo razloge otkazivanja koje pružaju Domaćini i možemo, prema vlastitom nahođenju, suspendirati ili zatvoriti korisničke račune Domaćina koji otkazuju potvrđene rezervacije bez valjanog razloga.

3.4. Valjani razlozi za otkazivanje uključuju, ali nisu ograničeni na slijedeće slučajeve:

 • Domaćin je izgubio je pristup Prostoru za pohranu nakon Potvrde rezervacije;
 • Prostor za pohranu pretrpio je štetu koja ga čini neprikladnim za upotrebu od strane Gosta;
 • Utvrđeno je da Gost krši Buksine Uvjete korištenja
 • Domaćin nije u mogućnosti nastaviti s rezervacijom zbog ozljede, bolesti ili smrti; ili
 • Domaćin ne može nastaviti zbog izvanrednih okolnosti izvan njegove kontrole, kao što su obveze koje je propisala vlada (npr. ograničenja putovanja), prirodne katastrofe itd.

3.5. Otkazni rok: Ako Domaćin želi prekinuti Ugovor o pohrani nakon Početnog datuma, morat će poslati pisanu obavijest najmanje 4 tjedna ranije Tvrtki i Gostu, osim ako se Gost i Domaćin i Tvrtka pisanim putem drugačije ne dogovore.

4. Povrati u slučaju kada Gost otkazuje potvrđenu rezervaciju

 1. Povrati u slučaju kada Gost otkazuje Potvrđenu rezervaciju

4.1 Gost može otkazati Potvrđenu rezervaciju u bilo kojem trenutku do 23:59 na Početni datum kontaktiranjem Tvrtke.

Ako Gost otkaže Potvrđenu rezervaciju, Tvrtka pristaje, po vlastitom nahođenju, vratiti Gostu uplate izvršene prije otkazivanja kako je navedeno u nastavku:

4.2. Ukoliko je otkaz Potvrđene rezervacije izvršen u skladu s člankom 4.1., primjenjuje se slijedeće:

Sigurnosni polog

 • U potpunosti se vraća ako Gost otkazuje zbog valjanog razloga ( članak 4. 3) ili unutar razdoblja hlađenja ( članak 4.4)
 • Djelomično se vraća u protivnom (članak 4.5)

Prvi mjesečni najam

 • U potpunosti se vraća (ako je već plaćen)

Pomoćni troškovi

 • Potpuno refundirani samo ako relevantna usluga nije korištena i ako Tvrtka može dobiti povrat od dobavljača usluge.
 • U protivnom se ne vraća

4.3. Gost će imati će pravo na puni povrat Sigurnosnog pologa ako otkažu Potvrđenu rezervaciju iz jednog od sljedećih razloga („Valjani razlozi“):

4.3.1. Opis ili prikaz Prostora za pohranu materijalno je netočan s obzirom na stvarnu veličinu Prostora, fizički položaj, značajke ili uporabu za koju je prikladan;

4.3.2. Prostor za pohranu sadrži opasnosti po zdravlje ili sigurnost za koje bi se razumno moglo očekivati ​​da će štetno utjecati na uskladištenu Robu ili zdravlje Gosta;

4.3.3. Domaćin ne pruža pristup Prostoru za pohranu kada je vrijeme da Gost useli svoju robu;

4.3.4. Ustanovljeno je da Domaćin krši Buksine Uvjete korištenja;

4.3.5. Gost je prisiljen otkazati zbog izvanrednih okolnosti koje nisu pod njegovom kontrolom (npr. ozljeda, bolest, smrt, prirodne katastrofe, državne obveze).

4.4. Razdoblje hlađenja: Bez obzira na razlog otkazivanja, Gost će imati pravo na puni povrat svog Sigurnosnog pologa ako odluči otkazati ga u roku od 24 sata od plaćanja Sigurnosnog pologa.

4.5. Djelomični povrat Sigurnosnog pologa: Ako se otkazivanje dogodi izvan Razdoblja hlađenja i bez valjanog razloga, Gost će imati pravo na djelomični povrat svog Sigurnosnog pologa u iznosu od 50% od uplaćenog iznosa.

4.6. Da bi dobio povrat Sigurnosnog pologa prilikom otkazivanja Potvrđene rezervacije iz valjanog razloga, Gost je obvezan:

4.6.1. Pisanim putem obavijestiti Tvrtku o svojoj želji za otkazom (npr. e-mailom) do 23:59 na Početni datum;

4.6.2. Opisati valjane razloge u e-poruci o otkazivanju; i

4.6.3. Navesti sve dodatne podatke koje možemo zatražiti (npr. fotografije, dokaze o komunikaciji s Domaćinom) kako bismo mogli utvrditi je li povrat moguć.

4.7. Bilo koji iznos Sigurnosnog pologa koji se ne vrati Gostu, isplatit će se Domaćinu za pohranu, umanjen za dio provizije koji pripada Tvrtki, isključivo kako bi se pokrili razumni troškovi Tvrtke u pružanju njezine usluge te se nadoknadila Domaćinu propuštena naknada koju je mogao primiti  od drugog Gosta da nije čuvao prostor, te za sve troškove koji su možda nastali u vremenu dok Potvrđena rezervacija nije otkazana.

4.8. Disintermedijacija: Potpuni povrat Sigurnosnog pologa ne mora biti izvršen ako se utvrdi da je Domaćin iznajmio svoj Prostor za pohranu Gostu mimo Bukse nakon upoznavanja s Gostom putem web stranice Buksa.hr. U takvim slučajevima, Tvrtka nije dužna  izvršiti povrat Sigurnosnog pologa. te je ovlaštena naplatiti proviziju za cjelokupno razdoblje na koje je Ugovor o pohrani sklopljen.

4.8.1. To će biti učinjeno kako bi se Tvrtki nadoknadili troškovi nastali oglašavanjem prostora Gostu i propuštenih prihoda koji bi proizašli iz rezervacije.

4.8.2. Tvrtka može, po vlastitom nahođenju, suspendirati ili zatvoriti korisničke račune Gostiju i Domaćina za koje posumnja da su postupili kako je opisano u klauzuli 4.8.

4.9. Sve odredbe Tvrtke u vezi s ovom Politikom otkazivanja i povrata novca, uključujući, bez ograničenja, veličinu bilo kojeg povrata i usporedivost alternativnih Prostora za pohranu, bit će po diskrecijskom pravu Tvrtke, konačne i obvezujuće za Gosta i Domaćina.

4.10. Da bi se izbjegle sve sumnje, Tvrtka je obvezna izvršiti povrat sredstava za uplate koje je Gost izvršio, a na koji može imati pravo prema ovoj Politici otkazivanja i povrata. Domaćin nema načina niti ovlasti za povrat novca.

4.11. Gosti primaju na znanje i prihvaćaju da će se bilo koji i svi dospjeli povrati vratiti na isti način plaćanja odabran u trenutku rezervacije, osim ako nije drugačije dogovoreno.

4.12. Obrada povrata od strane Tvrtke obično traje 2-5 radnih dana od trenutka kada su zahtjevi zaprimljeni. No, ovisno o financijskom pružatelju usluge Gosta, moglo bi potrajati do 10 radnih dana.

4.13. Otkazni rok: Ako Gost želi prekinuti Ugovor o pohrani nakon Početnog datuma, morat će poslati pisanu obavijest najmanje 4 tjedna ranije Tvrtki i Domaćinu, osim ako nije pisanim putem između Tvrtke, Domaćina i Gosta drugačije dogovoreno.

5. Povrat Sigurnosnog pologa nakon isteka Ugovora o pohrani

5.1. Ako Ugovorom o pohrani nije drugačije definirano, Sigurnosni polog bit će u potpunosti vraćen Gostu po isteku Ugovora o pohrani, pod slijedećim uvjetima:

5.1.1. Ne postoji nepodmirena naknada ili ostali troškovi koje Gost duguje Domaćinu ili Tvrtki u odnosu na Prostor za pohranu; i

5.1.2. U Prostoru za pohranu nije ostala Roba za pohranu koja pripada Gostu, a koju bi Domaćin ili Tvrtka morali ukloniti.

5.2. Domaćin će uvjete navedene pod 5.1.1.-5.1.2. potvrditi pisanim putem na zahtjev Gosta ili Tvrtke  na za to predviđenom obrascu. Ukoliko u roku od 10 kalendarskih dana od isteka Ugovora o pohrani Tvrtka ne dobije povratnu informaciju o ispunjenju uvjeta za povrat Sigurnosnog pologa, smatrat će da su ispunjeni uvjeti za povrat, te da Domaćin nema pritužbi na stanje prostora nakon isteka Ugovora o pohrani.

5.3. Sigurnosni polog bit će djelomično ili u cijelosti vraćen u roku od 14 kalendarskih dana nakon isteka Ugovora o pohrani. To će omogućiti Tvrtki da utvrdi trebaju li se od iznosa Sigurnosnog pologa odbiti troškovi iz nekog od razloga navedenih u točki 5.1.

5.4. Ako bilo koji od uvjeta iz točke 5.1. nije ispunjen, Tvrtka će zadržati dio ili cijeli Sigurnosni polog.

5.4.1. Udio zadržanog Sigurnosnog pologa izračunat će se na temelju iznosa Naknade ili drugih troškova koje duguje Gost, te skladištenja i troškova uklanjanja ostataka Pohranjene robe.

5.4.2. Domaćin mora obavijestiti Tvrtku pisanim putem  u roku od tri dana od prestanka ugovora da pohranjena roba nije uklonjena iz Prostora za pohranu kako bi Tvrtka zadržala dio ili cijeli Sigurnosni polog. Predmetna izjava Domaćina daje se pod materijalnom i kaznenom odgovornosti slijedom čega Tvrtka ne snosi bilo kakvu odgovornost za neovlašteno zadržavanje sigurnosnog pologa.

5.5. Članak 5.4. neće ograničiti prava Tvrtke ili Domaćina da zatraže nadoknadu iznad iznosa Sigurnosnog pologa ako iznos Naknade ili drugih troškova koje duguje Gost premašuje iznos Sigurnosnog pologa.

6. Opće odredbe

6.1. Bez ustupanja / bez osiguranja: Ova Politika otkazivanja i povrata novca ne predstavlja ponudu za osiguranje, ne predstavlja osiguranje ili ugovor o osiguranju, ne zamjenjuje osiguranje koje su Gosti dobili ili mogli dobiti, te Korisnici nisu platili bilo kakvu premiju u vezi s Politikom otkazivanja i povrata novca. Pogodnosti predviđene Politikom otkazivanja i povrata novca Gost ne može dodijeliti ili prenijeti na nekog drugog.

6.2. Izmjena ili ukidanje: Tvrtka zadržava pravo izmijeniti ili ukinuti Politiku otkazivanja i povrata novca u bilo kojem trenutku, prema vlastitom nahođenju. Ako Tvrtka izmijeni Politiku otkazivanja i povrata novca, objavit će izmjenu na Web stranici ili će Korisnike obavijestiti o izmjeni.

6.3. Cjelokupni ugovor: Ova Politika o otkazivanju i povratu novca čini cjelokupni i ekskluzivni sporazum između Tvrtke, Gosta i Domaćina  u vezi s Politikom otkazivanja i povrata novca, sastavni je dio Ugovora o pohrani, te nadilazi i zamjenjuje bilo kakve i sve prethodne usmene ili pismene sporazume između Tvrtke, Gostiju i Domaćina u vezi s Politikom otkazivanja i povrata novca.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s Politikom otkazivanja i povrata novca, kontaktirajte nas na podrska@buksa.hr

Back to Bello home

Copyright 2022. Sharing j.d.o.o. Sva prava pridržana.

Sharing j.d.o.o. za promidžbu i trgovinu

Sjedište: Svetonedeljska 48, 10431 Sveta Nedelja

Trgovački sud u Zagrebu, posl. br. Tt-22/37981-8, MBS: 081460499; OIB: 46773958451, tel: +385(0)916153620, e-pošta: buksa@buksa.hr, direktorica Daliborka Dragašević

Temeljni kapital 10,00 kn, uplaćen u cijelosti.

Poslovni račun: Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 50, 10000 Zagreb, IBAN: HR8323400091111200083

Prijava

Registriraj se

Vaši osobni podaci koristit će se kao podrška Vašem iskustvu s ovom web stranicom, u svrhu upravljanja pristupom Vašem korisničkom računu i za ostale svrhe opisane u našim pravilima privatnosti.

Već imate korisnički račun?

Izgubljena zaporka

Molimo unesite Vaše korisničko ime ili e-mail adresu. Primit ćete link za ponovno postavljanje zaporke putem e-maila.