PočetnaBuksaUvjeti korištenja

1. Uvod

Datum zadnje izmjene: 01.09.2022.

1.1 Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Uvjete korištenja prije korištenja web stranice Buksa.hr ( u daljnjem tekstu Buksa ili Web stranica ). Oni predstavljaju pravno obvezujući sporazum između Vas ( ”Korisnik”, ”Domaćin” ili ”Gost” ) i tvrtke Sharing j.d.o.o. ( u daljnjem tekstu ”tvrtka” ) , OIB 46773958451 koji upravlja Vašim korištenjem ove Web stranice i na Web stranici dostupnim uslugama.

1.2 Registrirajući svoje podatke na Web stranici ili koristeći bilo koju usluge koje pruža tvrtka na bilo koji način, suglasni ste s time da Vas odredbe  Uvjeta korištenja pravno obvezuju, te da ste obvezni obavijestiti tvrtku o svim poduzetim radnjama/narudžbama, kao i platiti odgovarajuće naknade. Ako ne prihvaćate sve odredbe ovih Uvjeta korištenja, ne smijete koristiti Web stranicu niti joj pristupiti. Tvrtka zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja s vremena na vrijeme bez najave. Smatrat će se da ste pročitali i prihvatili ove Uvjete  korištenja, uključujući sve promjene, svaki put kada koristite Web stranicu.

1.3 Usluge dostupne na ovoj stranici se pružaju kako bi se olakšao dogovor o pohrani između korisnika Web stranice. “Dogovor o pohrani” znači ponudu privatnog ili poslovnog prostora za skladištenje/pohranu od strane korisnika koji oglašavaju takav prostor (“Domaćin”) korisnicima  koji skladište svoje predmete u takvom prostoru (“Gost”). Glavna funkcija tvrtke je pružanje prostora za oglašavanje, te ona ne djeluje kao agent za iznajmljivanje ili posrednik za imovinu.

1.4 Naše usluge nisu dostupne osobama mlađim od 18 godina, te privremeno ili trajno suspendiranim korisnicima, te ih takvi korisnici ne smiju koristiti. Ako ne zadovoljavate prethodno navedene uvjete, nemojte koristiti naše usluge. Ako se registrirate kao poslovni subjekt, pristankom na ove Uvjete korištenja izjavljujete da ste osoba koja ima ovlasti obvezati poslovni subjekta na ove Uvjete korištenja.

2. Definicije

Naknada – mjesečni iznos koji Gost plaća Domaćinu i uključuje cijenu plus proviziju tvrtke.

Cijena – iznos koji je Domaćin naplatio za korištenje Prostora za pohranu

Zabranjeni predmeti – predmeti koji se prema ovim Uvjetima korištenja ni u kojem slučaju ne smiju pohranjivati kod Domaćina, a koji su izričito navedeni u članku 3.4. Uvjeta korištenja.

Šteta – šteta nastala tijekom razdoblja valjanosti Ugovora o pohrani, –odnosno gubitak ili šteta na predmetima u vlasništvu Gosta pohranjenih na adresi navedenoj u Ugovoru o pohrani.

Domaćin – osoba koja oglašava prostor putem Web stranice i pruža Prostor za pohranu kako bi Gost mogao pohraniti svoje predmete ili vozilo.

Podaci o registraciji – podaci koji se koriste za identifikaciju svakog pojedinog Korisnika, a uključuju ime, korisnički identifikacijski broj, adresu e-pošte i lozinku.

Ugovor o pohrani – standardni ugovor kojim Domaćin i Gost ugovaraju međusobna prava i obveze proizašle iz pravnog odnosa vezanog uz pohranu stvari. Domaćin i Gost obvezni su sklopiti ugovor prilikom svakog dogovora o pohrani u pisanom obliku, a sve eventulane naknadne izmjene i dopune moraju se također sklapiti u pisanom obliku.

Prostor za pohranu – prostor Domaćina u ili na kojem su pohranjeni predmeti ili vozilo Gosta prema Ugovoru o pohrani.

Pohranjena roba – roba ili vozilo koji su predmet dogovora o pohrani

Gost – osoba koja plaća cijenu pohrane i koristi Prostor za pohranu kako bi pohranila predmete ili vozilo

Štetni događaj – incident koji uzrokuje  Štetu a može sadržavati jedan ili više primjera oštećenja ili gubitka, sve dok im je zajednički uzročni element.

Korisnik – korisnik Web stranice i/ili naših usluga

3. Obveze svih Korisnika

3.1 Registracija na Web stranicu zahtijeva od Korisnika da navede svoje ime, jedinstveno korisničko ime, e-mail adresu i zaporku. koji čine Podatke o registraciji korisničkog računa.

3.2 Odgovornost je Korisnika da svoje Podatke o registraciji čuva na sigurnom i u tajnosti i da ih ne otkriva nikome drugome. Odgovorni ste za sve aktivnosti provedene pomoću vašeg korisničkog računa, bez obzira jeste li to dopustili ili olakšali. Ako otkrijete ili sumnjate da bilo koji od vaših Podataka o registraciji ili vaš Korisnički račun poznaje treća strana ili se njome koristi neovlašteno, odmah nam to morate dojaviti putem adrese e-pošte podrska@buksa.hr.

3.3 Korisnici su prilikom realizacije Dogovora o pohrani obvezni potpisati Ugovor prema predlošku dostupnom u svom korisničkom sučelju nakon uplate sigurnosnog pologa, u svrhu evidentiranja logističkih i ostalih detalja svakog Dogovora o pohrani. Korisnici koji ulaze u Dogovor o pohrani moraju sklopiti Ugovor, te nakon potpisivanja od obje strane, dostaviti Tvrtki potpisani primjerak Ugovora o pohrani poštom ili e-mailom. Uvjet je Jamstva sigurnosti da Tvrtka dobije kopiju primjenjivog Ugovora o pohrani koji su potpisale obje strane, i to u roku od sedam dana od dana uplate sigurnosnog pologa, a nepoštivanje ovog zahtjeva poništiti će Jamstvo.

3.4 “Zabranjeni predmeti”. Slijedeći se predmeti ni u kojem slučaju ne smiju pohranjivati u  Web prostorima oglašenim na Web stranici Tvrtke, odnosno kao predmet Ugovora o pohrani: otrovna, zagađena ili kontaminirana roba; vatreno oružje, municija, oružje ili eksplozivi; radioaktivni materijali; lako zapaljiva ili opasna roba; žive biljke ili životinje; hrana ili pokvarljiva roba (osim ako će se smrznuta hrana čuvati u dubokom zamrzivaču); bilo što vlažno, pljesnivo, trulo ili inficirano te oštećeno parazitima; bilo koji predmet koji emitira isparenja ili jak miris; gotovina i vrijednosni papiri; ilegalna roba; otpad; ili bilo koji predmet čija bi prisutnost onesposobila bilo koju policu osiguranja koja bi inače pokrivala predmete ili Prostor za pohranu.

3.5 U slučaju da druga strana Dogovora o pohrani zatraži naknadu štete prema Jamstvu sigurnosti, pristajete na brzu i cjelovitu suradnju oko svih razumnih zahtjeva te strane u vezi sa zahtjevom o naknadi štete. U praksi i bez ograničenja to može značiti odgovaranje na zahtjeve za informacijama ili dokumentima ili dopuštanje pregleda Prostora za pohranu ili Pohranjene robe.

4. Dodatne obveze Domaćina

4.1. Domaćin je obvezan na Web stranici što točnije opisati Prostor za pohranu, zajedno sa svim uvjetima pohrane koje želi primijeniti. Takav opis može obuhvaćati tekst, grafiku, slike i drugi relevantan sadržaj i trebao bi sadržavati pojedinosti poput veličine, lokacije, sigurnosti i ponuđenog pristupa. Svi opisi i podaci moraju biti točni, cjeloviti, ažurni i istiniti.

4.2. Domaćin prihvaća da će Buksa od cijene istaknute na Web stranici odnosno navedene na Ugovoru o pohrani oduzeti  iznos svoje provizije za oglašavanje prema čl. 6.3., te će Domaćinu biti isplaćivan preostali dio iznosa tijekom trajanja ugovora na njegov transakcijski račun.

4.3. Kako bismo stranicu učinili što sigurnijom i maksimalno spriječili mogućnost zlouporabe, kod sklapanja ugovora o najmu Domaćin mora proći sustav verifikacije, odnosno provjere identiteta putem integriranog rješenja za provjeru identiteta i ispravnosti identifikacijskog dokumenta.

4.4. U slučaju da Prostor za pohranu iz bilo kojeg razloga postane nedostupan, Domaćin  se obvezuje  u razumnom  roku ukloniti ili suspendirati objavu, odnosno čim to bude izvedivo. Ukoliko Tvrtka otkrije da Domaćin nije sa Web stranice uklonio prostor koji je u cijelosti iznajmio putem oglašavanja na Web stranici te za koji je na snazi i evidentiran  Ugovor o pohrani, Tvrtka ima pravo samostalno ukloniti objavu.

4.5. Domaćin će poštivati odredbe o pristupu i sigurnosti utvrđene Ugovorom o pohrani.

4.6. Domaćin će uložiti razumne napore da bi zaštitio i održao sigurnost Pohranjene robe te da bi osigurao da ona ostane netaknuta, te će u svakom slučaju poduzeti barem jednake sigurnosne mjere predostrožnosti u odnosu na Pohranjenu robu, koje poduzima vezano uz svoju vlastitu imovinu u istim prostorijama.

4.7. Domaćin pristaje nadoknaditi Gostu štetu na robi nastalu namjerom i/ili krajnjom nepažnjom Domaćina i/ili osobe za koju on odgovara, koju štetu se obvezuje nadoknaditi isplatom razumne naknade, koja može obuhvaćati plaćanje opravdanog popravka odnosno plaćanje tržišne vrijednosti pohranjene robe u slučaju trajnog oštećenja, uništenja ili gubitka robe. Naknada se neće ponuditi za gubitak: (a) za koji se vrši plaćanje prema polici osiguranja; (b) uzrokovane bilo kojim postupkom, nesavjesnim postupanjem ili propustom od strane Gosta, treće osobe ili ukoliko je šteta uzrokovanu višom silom, manama ili prirodnim svojstvima robe te neispravnom ambalažom.

4.8. Ako dođe do potrebe prestanka Ugovora o pohrani iz razloga koji nisu kršenje ugovorne obveze, Domaćin će na sve dostupne načine obavijestiti Gosta o tome i produžiti predviđena četiri tjedna otkaznog roka navedena u članku 12.2. ovih Uvjeta korištenja  na rok od 5 odnosno iznimno 6 tjedana. Tvrtka zadržava pravo suspendiranja korisničkog računa bilo kojeg Domaćina koji, prema procjeni Tvrtke, prijevremeno raskine Ugovor o pohrani  bez opravdanog razloga.

4.9. Odgovornost je Domaćina osigurati da oglašavanjem Prostora za pohranu neće prekršiti ili poništiti bilo koji primjenjivi hipotekarni ugovor, ugovor o osiguranju ili drugi sporazum odnosno policu. Domaćin bi trebao provjeriti uvjete bilo kojeg takvog sporazuma ili police prije oglašavanja Prostora za pohranu i uključiti sva primjenjiva ograničenja u svoj oglas.

4.10.  Domaćin potpisom Ugovora o pohrani jamči da je vlasnik i/ili posjednik prostora koji daje na Pohranu odnosno da je ovlašten dati prostor na pohranu te da ne postoje bilo kakva ograničenja odnosno isključenja od raspolaganja prostorom, kao ni prava trećih osoba kojima bi se umanjivalo, ograničilo ili isključilo pravo Domaćina da raspolaže prostorom za pohranu za potrebe ostave odnosno skladištenja.

5. Dodatne obveze Gosta

5.1 Gost se obvezuje platiti Naknadu u cijelosti odmah po sklapanju Ugovora o pohrani, koristeći elektronski upravitelj plaćanja dostupan na web stranici Buksa.hr

5.2 Gost će se pridržavati pravila pristupa i sigurnosti utvrđenih Ugovorom o pohrani, čuvati će sve ključeve ili druge predmete koji se koriste za pristup Prostoru za pohranu te neće dopustiti bilo kojoj drugoj osobi pristup Prostoru za pohranu, osim ako je u pratnji Gosta koji će biti odgovoran za postupke te osobe;

5.3 Gost pristaje ponuditi razumnu naknadu Domaćinu u slučaju oštećenja Prostora za pohranu uzrokovanog pohranjenom robom ili bilo kakvim postupkom  Gosta i/ili osobe za koju Gost odgovara nastalog namjerom odnosno krajnjom nepažnjom. Razumna naknada obično će značiti plaćanje opravdanih popravaka oštećenja nastalih na Prostoru odnosno dovođenje prostora u prvobitno stanje prije nastanka štetnog događaja.

5.4 Gost će upotrebljavati Prostor za pohranu samo u svrhu privremenog pohranjivanja robe u skladu s ovim Uvjetima  korištenja te se obvezuje da neće  koristiti prostor u bilo koju drugu svrhu, da neće izvršiti bilo kakve  fizičke promjene na prostoru niti učiniti bilo što što bi moglo ometati Domaćina  u korištenju ostatka prostora.

5.5 Gost se obvezuje  ukloniti pohranjenu robu iz Prostora za pohranu na zahtjev Domaćina u roku od četiri tjedna od primitka obavijesti/poziva Domaćina na uklanjanje robe, o čemu će Domaćin obavijestiti Gosta pisanim putem na adresu Gosta naznačenu u Ugovoru o pohrani.

6. Naknade

6.1. Registracija na Web stranicu, ulistavanje Prostora za pohranu i davanje ponuda za prostor su besplatni.

6.2. Sve financijske transakcije između ugovornih strana obrađivat će se putem elektronskog upravitelja plaćanja („Upravitelj plaćanja“) ugrađenog u Web stranicu. Korištenjem Upravitelja plaćanja potvrđujete i da ste pročitali i prihvatili referentne dijelove Uvjeta poslovanja koji se odnose na tu uslugu.

6.3 Tvrtka će od Gosta naplatiti mjesečnu naknadu za korištenje prostora za pohranu koja se sastoji od naknade za pohranu koju Tvrtka prosljeđuje Domaćinu,  provizije Tvrtke i premije osiguranja pohranjene robe, izuzev pohrane motornih vozila, plovila i imovine namijenjene za prijevoz stvari ili osoba, sve sukladno toč. 6.3.1 i 6.3.2. Pravila korištenja.

Naknada dospijeva na plaćanje mjesečno svakih 30 dana računajući od dana uplate prve mjesečne naknade. Domaćin ima pravo na puni iznos mjesečne naknade ukoliko su stvari Gosta pohranjene u tekućem mjesecu najmanje 10 dana, u protivnom se obračunava 50% od naznačenog iznosa naknade. Povrat preostalog dijela naknade Gostu izvršit će se zajedno sa dijelom ili cijelim iznosom sigurnosnog pologa u rokovima definiranim čl. 5 Politike otkazivanja i povrata novca.

6.3.1. Kad su predmet pohrane predmeti/stvari Gosta ili najam prostora za ured, mjesečna provizija iznosi  16% od cijene koju je odredio Domaćin + 5,30 Eur ( 40,00 HRK, fiksni iznos konverzije: 1 Eur = 7,53450 kn ), pri čemu iznos od 5,30 Eur predstavlja premiju osiguranja pohranjenih stvari, koji se u cijelosti isplaćuje, odnosno prosljeđuje Osiguravatelju. Postotni iznos provizije će Tvrtka zadržati sebi, a ostatak iznosa proslijediti Domaćinu na njegov transakcijski  račun u roku od 7 radnih dana od dana primitka uplate Gosta.

6.3.2. Kad je predmet pohrane motorno vozilo, plovilo ili bilo kakva pokretna imovina koja služi za prijevoz stvari ili osoba, provizija iznosi 16% od cijene koju je odredio Domaćin i ne uključuje iznos premije osiguranja. Iznos provizije će tvrtka zadržati sebi, a ostatak iznosa proslijediti Domaćinu na njegov transakcijski  račun u roku od 7 radnih dana od dana primitka uplate Gosta.

6.4 Svi korisnici izričito se slažu da se sve naknade i troškovi za sve Dogovore o pohrani moraju izvršiti putem elektronskog upravitelja plaćanja integriranog u Web stranicu. Domaćin ni pod kojim okolnostima ne smije tražiti ili prihvatiti plaćanje naknada ili naknada povezanih s Dogovorom o pohrani u gotovini ili putem izravnog bankovnog prijenosa ili drugog načina plaćanja. Slično tome, Gost ni u kojem slučaju ne smije ponuditi ili pokušati platiti za Dogovor o pohrani osim putem elektronskog upravitelja plaćanja integriranog u Web stranicu. Svako kršenje ove klauzule može rezultirati brisanjem računa svih Korisnika koji su  umiješani u takvu povredu i pristajete na to da ste, solidarno odgovorni za plaćanje Tvrtki provizije koja bi joj pripala da je Dogovor o pohrani bio izvršen u skladu s ovim Uvjetima  korištenja. U tom slučaju će Tvrtka imati pravo odbiti bilo koji takav iznos od cijene koja se plaća Domaćinu, a  Gost se slaže da će Domaćinu nadoknaditi udio u bilo kojem takvom odbitku izvršenom od strane Tvrtke.

6.5 Svako smanjenje oglašene Naknade koju ponudi Korisnik koji posjeduje Prostor za pohranu neće utjecati na proviziju koja se naplaćuje od strane Tvrtke, a koja će se i dalje naplaćivati ​​u postocima od izvorne Naknade sve do isteka referentnog Ugovora o pohrani.

6.6 Neplaćanje naknada Domaćinu:  Ukoliko Gost po dospijeću ne plati naknadu za pohranu Domaćin se obvezuje pozvati ga na nedvojben način (pisanom obavijesti s povratnicom ili na mail adresu naznačenu u Ugovoru o pohrani uz potvrdu primitka) da u roku od 15 dana od primitka obavijesti/opomene podmiri dugovani iznos sa upozorenjem da će u protivnom poduzeti sredstva prisilne naplate tražbine namirenjem iz prisilne prodaje stvari Gosta koje se nalaze na pohrani kod Domaćina u skladu sa odredbama Ovršnog zakona te je Gost prihvatom Uvjeta korištenja upoznat sa činjenicom da Domaćin u slučaju neplaćanja naknade za pohranu stječe na pohranjenim stvarima pravo zadržanja (retencije). Domaćin je osim prisilne naplate tražbine ovlašten raskinuti Ugovor o pohrani sukladno odredbama toč. 12. Uvjeta korištenja u slučaju da Gost po dospijeću ne plati naknadu za pohranu.

6.7 Mjesečna cijena pohrane dogovorena između Gosta i Domaćina bit će fiksna najmanje tijekom prvih 12 mjeseci od dana potpisa Ugovora o pohrani. Nakon tog razdoblja, Domaćin može povisiti mjesečnu cijenu pohrane za najviše 3% godišnje ( približna stopa inflacije ), pod uvjetom da Gosta i Tvrtku o tome obavijesti  putem e – mail pošte  30 dana ranije). Ukoliko Gost ne prihvaća povećanje cijene, ima pravo raskinuti Ugovor o pohrani prema uvjetima i na način opisan u Politici otkazivanja i povrata novca.

7. BUKSINO JAMSTVO SIGURNOSTI

Pažljivo pročitajte ovu klauzulu prije ulaska Dogovor o pohrani, kako biste bili sigurni da ne činite ništa što bi poništilo Jamstvo sigurnosti

7.1. Jamstvo sigurnosti za Domaćine

7.1.1. Tvrtka se obvezuje omogućiti  Domaćinu koji želi dodatno osigurati prostor od eventualne štete vezano ili nevezano uz Pohranjenu robu, da kod našeg partnera Osiguravatelja sklopi policu osiguranja prema polici koja je konstruirana posebno za ovu svrhu. Policu može sklopiti i u slučaju da ima važeću policu kod drugog Osiguravatelja koja ne pokriva dio prostora koji želi iznajmiti putem Web stranice Buksa. Link za pristup uvjetima police jasno je istaknut na Web stranici.

7.1.2. Domaćin sklapa policu osiguranja direktno s Osiguravateljem, a Web stranica ovdje djeluje isključivo kao mjesto za oglašavanje. Neovisno posjeduje li već Domaćin postojeću policu osiguranja prostora i robe ili  će je ugovoriti s našim partnerom, u slučaju štete  Korisnici podnose zahtjev za odštetom Osiguravatelju te oslobađa Tvrtku bilo kakve odgovornosti od štetnog događaja.

7.2. Jamstvo sigurnosti za Pohranjenu robu Gosta

7.2.1. Tvrtka omogućuje osiguranje Pohranjene roba Gosta od gubitaka ili šteta uz određena ograničenja i izuzeća, a sve prema uvjetima sadržanim u ovom članku ( 7.2).

7.2.2. POTVRĐUJETE I SLAŽETE SE DA ĆE  U SVIM SLUČAJEVIMA OSIGURAVATELJ ODLUČITI DA LI JE REKLAMACIJA/ZAHTJEV NA OSNOVU OVE KLAUZULE I U ČLANKU 7. NAVEDENIH UVJETA OPRAVDANA, TE KOJE IZNIMKE I OGRANIČENJA SE PRIMJENJUJU. ODLUKA OSIGURAVATELJA O TAKVIM SLUČAJEVIMA BITI ĆE KONAČNA I OBVEZUJUĆA. TAKOĐER SE SLAŽETE DA NITI U KOJEM SLUČAJU NEĆETE TERETITI TVRTKU ZA ŠTETU ILI GUBITAK POHRANJENE ROBE.

Nadalje prihvaćate i slažete se da:

7.2.3 Jamstvo je namijenjeno promicanju korištenja usluga Tvrtke potičući Korisnike da formaliziraju svoje aranžmane. Jamstvo je jamstvo sigurnosti robe koje se prije svega temelji na odgovornosti između Korisnika i nije ponuda za osiguranje Pohranjene robe, te ni u kojem slučaju ne predstavlja ugovor o osiguranju niti posredovanju Tvrtke u poslovima osiguranja.

7.2.4. Vi (a) ste Gost koji je pretrpio gubitak ili oštećenje Pohranjene robe tijekom razdoblja valjanosti Ugovora o pohrani; (b) ste stariji od 18 godina i registrirani Korisnik Web stranice; (c) ste potpisnik Ugovora o pohrani iz kojeg je proizašao zahtjev; (d) ste poslali ili primili sve uplate proizašle iz predmetnog Ugovora o pohrani pomoću elektronskog Upravitelja plaćanja; (e) niste počinili materijalno kršenje niti jednog od ovih Uvjeta korištenja, f) dostavili ste  Tvrtki kopiju Ugovora o pohrani koji su potpisali Domaćin i Gost u roku od sedam dana od dana uplate sigurnosnog pologa.

7.3. Jamstvo sigurnosti za vozila Gosta

7.3.1. Jamstvo sigurnosti za vozila Gosta ne predstavlja policu osiguranja od automobilske odgovornosti, niti znači da je Tvrtka na bilo koji način I u bilo kojem dijelu odgovorna za štetu na vozilu Gosta parkiranom u unutarnjem ili vanjskom prostoru u bilo koje vrijeme oglašenom preko Web stranice, nastalu prije, tijekom kao niti nakon isteka Ugovora o pohrani. Potpisom Ugovora o pohrani Gost potvrđuje da je ovu klauzulu razumio i da oslobađa Tvrtku bilo kakve odgovornosti za bilo kakvu štetu na vozilu. Tvrtka se obvezuje omogućiti  Gostu da kod našeg partnera sklopi policu mini kasko osiguranja prema polici koja je konstruirana posebno za ovu svrhu.

7.4. Izmjene i otkazivanje Ponude sigurnosti. Tvrtka zadržava pravo povući Ponudu  u bilo kojem svom dijelu iz određenih razloga koji uključuju, ali ne ograničavaju se na npr. prekid suradnje Osiguravatelja i Tvrtke, naloge državnih institucija, događaje koji se smatraju višom silom i sl. U slučaju povlačenja Ponude Korisnici Web stranice biti će obaviješteni kroz izmjenu Uvjeta korištenja objavljenih na Web stranici.  Svaka daljnja upotreba Web stranice ili usluga ukazat će na vaše prihvaćanje izmjene.

8. Odgovornost i naknada štete

8.1 Odgovornost Tvrtke za pitanja u vezi s kojima zakonska odgovornost ne može biti isključena ili ograničena neće biti isključena ili ograničena, a ostatak ovih Uvjeta korištenja podliježe ovoj odredbi.

8.2 Tvrtka donosi Web stranicu i pruža usluge na način “kakav jest” i “koliko je dostupan”. Svi uvjeti, odredbe, izjave i jamstva koji nisu izričito navedeni u ovim Uvjetima korištenja , ovim se isključuju.

8.3 Tvrtka ne daje nikakva jamstva, uvjete, garancije ili izjave u vezi s Web stranicom ili uslugama:

8.3.1 u pogledu cjelovitosti ili točnosti bilo kakvih savjeta i informacija sadržanih, poslanih ili primljenih od Web stranice ili bilo koje web stranice s kojom je ona povezana;

8.3.2 u vezi bilo kojeg rezultata ili ishoda korištenja Web stranice ili Usluga, ili da će bilo koje od njih udovoljiti vašim zahtjevima; ili

8.3.3 da su Web stranica ili Usluge i sadržaj na Web stranici ili poslužitelju koji ga čini dostupnim bez grešaka ili virusa ili bez drugih štetnih komponenti ili da će vaša upotreba Web stranice biti neprekinuta, pravodobna, sigurna ili bez grešaka.

8.4 Svi dogovori o pohrani provode se u potpunosti na vlastiti rizik. Tvrtka i njezini djelatnici, direktori, investitori i zaposlenici isključuju u najvećoj mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonom svaku odgovornost za bilo kakva potraživanja, zahtjeve, štete, gubitke, troškove i izdatke koji proizlaze iz ili su na bilo koji način povezani s bilo kojim dogovorom o pohrani ili bilo kojim drugim aranžmanom koji su Korisnici mogli napraviti u vezi s ovom Web stranicom ili Korisnikovim korištenjem Web stranice.

8.5 Oslanjate se na podatke koje pružaju drugi Korisnici na vlastiti rizik. Tvrtka ne kontrolira, pregledava, usuglašava se, odobrava ili provjerava dostupnost, stanje ili prirodu oglašenog Prostora za pohranu niti točnost, valutu, istinitost ili cjelovitost podataka koje pružaju Korisnici Web stranice i vaša je odgovornost da to učinite te da poduzmete sve druge potrebne mjere opreza prije stupanja u dogovor o pohrani. Pri korištenju Web stranice trebali biste poduzeti mjere opreza, zdravog razuma i prakticirati sigurno trgovanje.

8.6 Sukladno članku 7., koristite Ugovore o pohrani na vlastiti rizik. Tvrtka ne prihvaća odgovornost za bilo kakav gubitak, trošak, potraživanje ili štetu bilo koje prirode koja proizlazi izravno ili neizravno iz vaše upotrebe šprance Ugovora o pohrani koja je dostupna na Web stranici.  Korisnicima se savjetuje da se takvi Ugovori o pohrani koriste samo kao vodič, a Tvrtka ne nudi nikakva jamstva, garancije ili izjave, izričite ili podrazumijevane, u pogledu njihove točnosti ili prikladnosti za određenu svrhu, slobode od pogrešaka ili propusta ili da će udovoljavati individualnim zahtjevima bilo kojeg Korisnika.

8.7 Pristajete obeštetiti Tvrtku u slučaju bilo kakvih zahtjeva, obveza, štete, gubitaka i troškova, uključujući, bez ograničenja, razumne pravne i računovodstvene naknade, koje proizlaze izravno ili neizravno iz kršenja bilo koje od vaših obveza prema ovim Uvjetima korištenja .

9. Informacije koje pružaju Domaćini

 1. Informacije koje pružaju Domaćini

9.1 Učitavanjem ili podnošenjem bilo kakvih informacija ili materijala na Web stranicu, Korisnik automatski daje Tvrtki besplatno, neisključivo pravo i dozvolu za korištenje, reprodukciju, izmjenu, uređivanje, prilagodbu, objavljivanje, prijevod, stvaranje izvedenih djela iz navedenih informacija, distribuciju, izvođenje i prikazivanje ​materijala (u cijelosti ili djelomično). Korisnik prihvaća da Tvrtka nije dužna objaviti bilo koji materijal koji je Korisnik podnio.

9.2 Ne smijete učitati informacije, sadržaj ili materijal koji:

 • je lažan, netočan ili obmanjujući;
 • krši bilo koji zakon, statut, uredbu ili propis;
 • je uvredljiv, prijeteći, zlostavljajući, klevetnički, uznemirujući, rasistički, seksistički, homofobičan ili opscen;
 • krši autorska prava, zaštitni znak ili druga prava intelektualnog vlasništva, bilo da pripadaju Tvrtki ili bilo kojoj trećoj strani;
 • krši privatnost ili druga osobna prava drugih, uzrokuje smetnje, neugodnosti ili tjeskobu bilo kojoj osobi ili se predstavlja kao druga osoba;
 • sadrži viruse, trojanske konje, crve, tempirane bombe, botove, paukove, indeksere ili bilo koje druge dijelove koda koji mogu oštetiti, modificirati, izbrisati, ometati, tajno presresti, pristupiti bez ovlaštenja ili izuzeti bilo koji sustav, podatke ili osobne podatke; ili
 • stvara odgovornost za Tvrtku ili uzrokuje da izgubi (u cijelosti ili djelomično) usluge svojih davatelja internetskih usluga ili drugih dobavljača.

9.3 Oglasi se mogu onemogućiti ili ukloniti po vlastitom nahođenju Tvrtke iz razloga koji uključuju, ali nisu ograničeni na sljedeće:

 • Očiti plagijarizam
 • Povratne informacije drugih Korisnika o točnosti ulistanog oglasa ili sumnjama u integritet vlasnika
 • Ponude za pohranu zabranjenih predmeta
 • Prazan ili nekoristan opis
 • Nerealne cijene
 • Lažne informacije, uključujući, ali ne ograničavajući se na podatak o postojanju važeće police osiguranja prostora koji se iznajmljuje
 • Nezakonita ili neprikladna uporaba
 • Namjera da se izbjegne plaćanje ispravne Naknade
 • Sva pitanja/dileme u vezi s plaćanjem naknada
 • Kršenje članka 9.2 ovih Uvjeta

9.4 Bez ograničavanja bilo kojih drugih pravnih sredstava dostupnih Tvrtki po zakonu  ili prema ovim Uvjetima korištenja , Tvrtka može, prema vlastitom nahođenju, suspendirati ili ukinuti vaš račun ako posumnja da ste sudjelovali u prijevari, nezakonitoj ili neprikladnoj aktivnosti ili aktivnost koja krši ove Uvjete  korištenja, u vezi s Web stranicom i pruženom uslugom. Tvrtka može ukloniti i / ili zabraniti oglase koje ste ulistali.

Ako se sumnja da ste Web stranicu ili naše Usluge koristili izravno ili neizravno za poduzimanje bilo koje nezakonite ili kriminalne radnje, nećemo oklijevati u prosljeđivanju vaših punih podataka i IP adrese policiji. Molimo pogledajte našu Politiku privatnosti.

10. Vaša uporaba podataka drugih Korisnika

10.1 Tvrtka Korisnicima omogućuje ograničeni pristup kontakt podacima drugih Korisnika u svrhu pružanja svojih usluga. Pristajete na to da ni u kojem slučaju ne otkrivate osobne podatke o drugom Korisniku bilo kojoj trećoj strani bez prethodnog dobivanja našeg pristanka i pristanka drugog Korisnika. Također se slažete da ćete odgovoriti na eventualne upite što je prije moguće i idealno u roku od 48 sati od primitka.

10.2 Slažete se da ćete, kada je riječ o prepoznatljivim podacima koji mogu otkriti identitet drugih Korisnika, a koje dobijete putem Web stranice ili putem komunikacije putem Web stranice ili transakcije omogućene putem Web stranice, i osim ako se drugi korisnik pismeno ne složi drugačije; koristiti takve podatke samo I isključivo:

 • za komunikaciju povezanu s Web stranicom koja se odnosi na Dogovor o pohrani; ili
 • tijekom korištenja usluga ponuđenih putem Web stranice ili za prigovore; i
 • u skladu s važećim zakonima i propisima, uključujući bez ograničenja Zakon o zaštiti osobnih podataka.

10.3 Tvrtka ne tolerira neželjenu poštu ili neželjenu komercijalnu komunikaciju i Korisnici ne smiju uspostavljati neželjeni kontakt s ostalim korisnicima Web stranice, osim ako je izričito predviđeno ovim Uvjetima korištenja.

10.4 Pridržavamo pravo nadgledanja poruka poslanih putem Web stranice u svrhu istraživanja, obuke ili utvrđivanja bilo kakvog kršenja ovih Uvjeta korištenja .

11. Kršenje

11.1 Tvrtka ima pravo ograničiti vašu aktivnost na Web stranici, odmah izdati upozorenje, obustaviti ili ukinuti vaš Korisnički račun/registraciju ili bilo koji od Korisnikovih ulistanih prostora za pohranu te odbiti pružiti bilo koju Uslugu Korisniku bez prethodne najave iz bilo kojeg od sljedećih razloga:

11.1.1. Korisnik krši ove Uvjete korištenja ;

11.1.2 ako Tvrtka ne može provjeriti ili potvrditi autentičnost Korisničkih podataka koje su joj dostavljene;

11.1.3 ako Tvrtka vjeruje da postupci Korisnika mogu prouzročiti odgovornost Web stranice ili financijski gubitak Tvrtke;

11.1.4 ako Tvrtka prema vlastitom nahođenju vjeruje da je to u najboljem interesu Web stranice i ostalih Korisnika.

12. Raskid Ugovora o pohrani

12.1 Svaka strana ima pravo jednostrano raskinuti Ugovor o pohrani ukoliko druga ugovorna strana istodobno ne ispunjava svoje ugovorne obveze niti to učini po pozivu druge strane koji će joj biti upućen na nedvojben način preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom upućenom na adresu naznačenu u ugovoru o pohrani I/ili na mail adresu naznačenu u ugovoru o pohrani sa potvrdom primitka/pročitanog maila. Ugovor se smatra raskinutim protekom roka od 8 dana po primitku obavijesti.

12.1.1. U slučaju raskida ugovora od strane Domaćina, Gost se obvezuje u što kraćem roku, ne duljem  4 tjedna od dana raskida Ugovora o pohrani, predati prostor Domaćinu slobodan od osoba I stvari, platiti sve dospjele naknade te namiriti eventualnu štetu nastalu u prostoru za pohranu i/ili stvarima Domaćina.

12.1.2. Domaćin se u slučaju raskida ugovora od strane Gosta obvezuje u što kraćem roku, ne duljem od 8 dana od dana raskida Ugovora o pohrani omogućiti Gostu preuzimanje svih njegovih stvari te nadoknaditi eventualnu štetu nastalu na stvarima Gosta za koju odgovara Domaćin i/ili osobe za koje je on odgovara.

12.2. Svaka ugovorna strana može jednostrano otkazati Ugovor o pohrani bez navođenja razloga za otkaz u kojem slučaju je dužna pisanim putem obavijestiti drugu stranu o otkazu ugovora na način propisan pod točkom 12.1. pri čemu će ostaviti drugoj ugovornoj strani rok od 4 tjedna od dana primitka obavijesti o otkazu za uklanjanje predmeta predanih na pohranu odnosno za oslobođenja prostora slobodnog od osoba I stvari.

12.2.1. Ukoliko Gost u roku navedenom u točki 12.2. ne postupi po traženju Domaćina odnosno ukoliko ne ukolni pohranjene stvari Domaćin  može za račun Gosta prodati pohranjenu robu na javnoj dražbi prema pravilima Ovršnog zakona o čemu je dužan obavijestiti Gosta u obavijesti kojom otkazuje Ugovor o pohrani.

12.2.2. Domaćin je ovlašten namiriti iz iznosa dobivenog prodajom pohranjene stvari sve troškove koje je imao vezano za izvršenje prodaje, kao i sve troškove vezane uz pohranu stvari nastale nakon prestanka Ugovora te naknade koju su ostale neplaćene.

12.2.3. Domaćin je također ovlašten po proteku otkaznog roka premijestiti pohranjene stvari na drugu prikladnu lokaciju i/ili skladište, sve o trošku Gosta, koji troškovi će se namiriti sukaldno odredbi iz točke 12.2.2. pri čemu Domaćin ne odgovara za eventualnu štetu na stvarima nastalu nakon preseljenja.

12.2.4. Domaćin predajom stvari na pohranu stječe na pohranjenim stvarima pravo zadržanja (retencije) te ih nije dužan vratiti Gostu sve dok sve dospjele tražbine Domaćina prema Gostu nastale s osnova Ugovora o pohrani ne budu u cijelosti namirene.

12.3. U slučaju smrti bilo kojeg Korisnika Ugovor o pohrani prestaje po sili zakona danom smrti ugovorne strane, a prava I obveze iz Ugovora prelaze na nasljednike preminule stranake.

12.4. Ukoliko nasljednik preminule stranke odbije postupiti po pozivu druge strane na izvršenje ugovrne obveze u roku od 15 dana od primitka poziva upućenog nakon pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju druga ugovorna strana ima sva ovlaštenja koja bi imao njen preminuli prednik, a koja proizlaze iz ovih Pravila korištenja te drugih akata vezanih uz korištenje Web platforme

13. Privatnost

13.1 Web stranica ima Politiku privatnosti koja je dio ovih Uvjeta korištenja. Prije korištenja Web stranice obvezni ste pročitati i prihvatiti Politiku privatnosti.

14. Intelektualno vlasništvo

14.1 Web stranica i svo intelektualno vlasništvo koje pripada ili je povezano s Tvrtkom, uključujući bilo koji zaštitni znak ili trgovačko ime, logotipe i softver te sav sadržaj na Web stranici (uključujući, ali bez ograničenja, tekst, grafiku, videozapise, glazbu, zvuk, veze i softver) je i ostaje u svakom trenutku vlasništvo Tvrtke i/ili se koristi pod licencom dobavljača i zaštićen je međunarodnim odredbama ugovora i svjetskim zakonima o autorskim pravima, a vi se slažete da nećete kršiti niti jedno takvo pravo ni u kojem slučaju.

14.2 Osim ukoliko je izričito dopušteno ovim Uvjetima korištenja , ne smijete kopirati, reproducirati, distribuirati, preuzimati, ponovno objavljivati, prenositi, prikazivati, prilagođavati, mijenjati, stvarati izvedena djela ili na bilo koji drugi način izdvajati ili ponovno koristiti bilo koji sadržaj na bilo koji način ili na bilo koji medij (uključujući ostale web stranice) bez našeg prethodnog pisanog pristanka. Niti vam dodjeljujemo bilo kakvo izričito ili implicirano pravo pod bilo kojim od naših zaštitnih znakova, autorskih prava ili drugih vlasničkih prava.

14.3 Logotip tvrtke i bilo koja druga slika na Web stranici koja nosi ime Tvrtke zaštitni su znakovi Tvrtke. Ne smiju se koristiti bez našeg prethodnog pismenog pristanka.

14.4 Sve informacije i sadržaj koje ste ulistali ili na bilo koji drugi način poslali na Web stranicu ili u Tvrtku ili drugim Korisnicima, ne smiju kršiti intelektualno vlasništvo bilo koje treće strane ili bilo koja druga zakonska prava. Pristajete i jamčite da ste vlasnik ili imate odobrenje vlasnika za korištenje bilo kakvih podataka ili sadržaja koje unosite ili šaljete na način i u svrhu u koji ih unosite ili šaljete.

14.5 Kada učitavate ili šaljete informacije ili drugi sadržaj na ili putem Web stranice, tvrtki dajete svjetsku, neisključivu licencu koja ne podrazumijeva licencu za reprodukciju, uređivanje, prijenos i objavljivanje podataka ili sadržaja u svrhe ovih Uvjeta korištenja .

15. Prava trećih strana

15.1 Uvjeti korištenja  i dokumenti koji se u njima navode napravljeni su u korist stranaka i njihovih nasljednika i nisu namijenjeni da od njih imaju koristi ili da ih provodi bilo tko drugi.

16. Općenito

16.1 Raskid. Dok sudjelujete u dogovoru o pohrani, vaš Korisnički račun mora biti aktivan. Nakon što završe sve vaše aktivne rezervacije i nijedna ne bude obnovljena, moći ćete onemogućiti svoj Korisnički račun.

16.2 Cjelokupni dogovor. Ovi Uvjeti korištenja  čine cjelokupni dogovor i sporazum između strana i zamjenjuju bilo koji prethodni dogovor ili sporazum između strana u vezi sa svim pitanjima navedenim u njima.

16.3 Nismo agencija. Ništa u ovim Uvjetima korištenja nije namijenjeno niti će se smatrati da predstavlja partnerstvo ili zajedničko ulaganje bilo koje vrste između bilo kojih strana, niti čini bilo koju stranku agentom druge stranke u bilo koju svrhu. Nijedna stranka neće imati ovlasti djelovati kao agent ili na bilo koji način obvezivati ​​drugu stranku.

16.4 Bez odricanja. Propust bilo koje ugovorne strane da provede bilo koju odredbu ovih Uvjeta korištenja  neće se tumačiti kao odricanje od te odredbe i neće utjecati na njeno pravo na provođenje takve odredbe.

16.5 Nema dodjele, prijenosa ili podugovaranja. Ovi Uvjeti  korištenja  obvezni su za stranke te nijedna strana neće dodijeliti, prenijeti, podugovoriti ili na bilo koji drugi način postupati s bilo kojim od svojih prava i obveza iz ovog ugovora bez prethodnog pisanog pristanka druge strane.

16.6 Mjerodavno pravo i nadležnost. Ovi Uvjeti korištenja (zajedno sa svim dokumentima na koje se u njima poziva) uređuju se i tumače u skladu s hrvatskim pravom. Stranke se neopozivo slažu da su hrvatski sudovi nadležni za rješavanje bilo kakvih sporova ili zahtjeva koji proizlaze iz ili u vezi s Uvjetima korištenja  te bilo kojih dokumenata na koje se u njima poziva..

17. Kolačići

17.1 ​​Podatke o vama također možemo pohranjivati pomoću kolačića (datoteka koje mi šaljemo na vaše računalo ili drugi pristupni uređaj) kojima možemo pristupiti kad ubuduće budete posjećivali našu web stranicu. To činimo kako bismo pratili stranice koje posjećujete. Jedini osobni podaci koje kolačić može sadržavati su podaci koje sami dostavite.

17.2 Koristimo kolačiće da bismo utvrdili što posjetitelji naše Web stranice smatraju korisnim. Zanima nas koje su stranice najpopularnije i gdje su posjetitelji najdulje boravili. Te ćemo podatke upotrijebiti za pomoć korisnicima da brzo dođu do ovih stranica.

Daljnji upiti: Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili upita u vezi s bilo kojom od navedenih usluga ili proizvoda, molimo kontaktirajte nas na podrska@buksa.hr .

Back to Bello home

Copyright 2022. Sharing j.d.o.o. Sva prava pridržana.

Sharing j.d.o.o. za promidžbu i trgovinu

Sjedište: Svetonedeljska 48, 10431 Sveta Nedelja

Trgovački sud u Zagrebu, posl. br. Tt-22/37981-8, MBS: 081460499; OIB: 46773958451, tel: +385(0)916153620, e-pošta: buksa@buksa.hr, direktorica Daliborka Dragašević

Temeljni kapital 10,00 kn, uplaćen u cijelosti.

Poslovni račun: Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 50, 10000 Zagreb, IBAN: HR8323400091111200083

Prijava

Registriraj se

Vaši osobni podaci koristit će se kao podrška Vašem iskustvu s ovom web stranicom, u svrhu upravljanja pristupom Vašem korisničkom računu i za ostale svrhe opisane u našim pravilima privatnosti.

Već imate korisnički račun?

Izgubljena zaporka

Molimo unesite Vaše korisničko ime ili e-mail adresu. Primit ćete link za ponovno postavljanje zaporke putem e-maila.